Trang chủ Tổ Chức Trung Tâm TT Tuyển sinh và Công tác sinh viên
Trung tâm Tuyển sinh và Công tác sinh viên

CHỨC NĂNG

-  Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tuyển sinh và truyền thông của toàn hệ thống VTTU.

-  Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác sinh viên; quản lý chất lượng dịch vụ liên quan đến hoạt động học tập, sinh hoạt của người học tại Trường.

-  Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường.

NHIỆM VỤ

a) Công tác tuyển sinh

-  Tư vấn, marketing các vấn đề liên quan đến hoạt động tuyển sinh của toàn hệ thống VTTU.

-  Đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng đề án tuyển sinh hàng năm của toàn hệ thống VTTU.

-  Chủ trì xây dựng và điều phối kế hoạch tuyển sinh cho các cấp thuộc hệ thống giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục đại học và sau đại học của toàn VTTU theo quy định của pháp luật hiện hành và của Nhà trường.

-  Chủ trì xây dựng và điều phối kế hoạch tuyển sinh cho các khóa đào tạo ngắn hạn (đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế, bồi dưỡng kỹ năng ngoại ngữ, tin học,…) của hệ thống VTTU.

-  Nghiên cứu các chính sách, quy định về tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định có liên quan để áp dụng vào chính sách tuyển sinh của VTTU.

-  Thực hiện các nhiệm vụ tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Nhà trường; báo cáo công tác tuyển sinh hàng năm theo quy định.

-  Quản lý về hoạt động của phần mềm tuyển sinh; đề xuất cập nhật và nâng cấp phần mềm khi cần thiết.

Phối hợp với các đơn vị thực hiện rà soát, điều chỉnh các quy trình nghiệp vụ liên quan đến công tác tuyển sinh.

b) Công tác truyền thông

Thu thập, biên tập và cập nhật thông tin cho trang thông tin điện tử của Trường; thường xuyên cập nhật, chỉnh sửa phim giới thiệu Trường và các đơn vị trực thuộc; tổ chức ghi hình, chụp ảnh các hoạt động của Trường, thiết kế các ấn phẩm để lưu trữ và làm tư liệu cho hoạt động truyền thông của Trường.

- Tổ chức truyền thông các hoạt động của Trường trên trang thông tin điện tử của Trường và các phương tiện truyền thông khác nhằm tuyên truyền và quảng bá thương hiệu Trường Đại học Võ Trường Toản.

- Quan hệ báo chí và truyền thông; theo dõi, tập hợp các thông tin báo, đài và các loại hình truyền thông khác có liên quan đến Nhà trường để kịp thời báo cáo đến Ban Giám hiệu, đề xuất biện pháp xử lý các thông tin nói trên.

- Chịu trách nhiệm về nội dung và hình thức tuyên truyền, quảng cáo của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường thực hiện trong khuôn viên và xung quanh Trường thuộc thẩm quyền quản lý của Nhà trường.

c) Công tác sinh viên

- Công tác tổ chức, hành chính:

+ Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển, sắp xếp sinh viên vào các lớp; chỉ định Ban cán sự lớp lâm thời, cấp phát thẻ sinh viên, thẻ thư viện; quản lý, tổ chức các giấy tờ có liên quan đối với sinh viên.

+ Thống kê, tổng hợp dữ liệu và quản lý, lưu trữ hồ sơ liên quan đến sinh viên; giải quyết các thủ tục hành chính đối với sinh viên theo quy định trong quá trình học tập.

- Công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá sinh viên:

+ Theo dõi, đánh giá ý thức học tập; tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên; phân loại, xếp loại sinh viên cuối mỗi học kỳ, năm học, khóa học theo quy định hiện hành.

+ Đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân sinh viên theo quy định.

+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định đối với sinh viên.

+ Theo dõi, tham mưu và tổng hợp việc thi đua, khen thưởng và xử lý kỷ luật sinh viên theo quy định.

- Tư vấn học tập: Tư vấn, hỗ trợ sinh viên xây dựng kế hoạch, phương pháp học tập phù hợp với mục tiêu và năng lực cá nhân; cung cấp thông tin về chương trình đào tạo, hướng dẫn sinh viên tiếp cận các nguồn lực (về học thuật, tài chính, kỹ thuật,...) trong quá trình học tập.

d) Tổ chức hoạt động trong sinh viên

- Giáo dục tư tưởng chính trị:

+ Giáo dục, tuyên truyền để sinh viên nắm vững và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hình thành bản lĩnh chính trị, yêu Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cảnh giác và biết phê phán những hành động, luận điểm xuyên tạc chống phá Đảng và Nhà nước.

+ Phát huy vai trò của tổ chức, câu lạc bộ có liên quan của Nhà trường trong các hoạt động học tập, rèn luyện đối với sinh viên; tạo môi trường thuận lợi để sinh viên rèn luyện phấn đấu, gia nhập tổ chức đoàn thể và Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Giáo dục đạo đức, lối sống:

+ Giáo dục, tuyên truyền cho sinh viên giá trị, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, những chuẩn mực đạo đức chung của xã hội và quy tắc, đạo đức nghề nghiệp; biết phê phán những tư tưởng, nhận thức lệch lạc, hành vi, ứng xử không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.

+ Định hướng, giáo dục lối sống lành mạnh, văn minh, tiến bộ phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; giáo dục ý thức trách nhiệm của sinh viên đối với tập thể, cộng đồng và đối với nghề nghiệp trong tương lai.

- Phổ biến giáo dục pháp luật:

+ Giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật, thói quen sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

+ Nội dung giáo dục pháp luật đối với sinh viên tập trung vào các quy chế, quy định về học tập và rèn luyện; pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng:

+ Giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp và các kỹ năng khác có liên quan đến quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên nhằm nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện, chủ động phòng, tránh những tai nạn thương tích, bảo đảm an toàn về tinh thần, thể chất, danh dự cá nhân.

+ Phát động, tổ chức các phong trào thi đua trong sinh viên; tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động giáo dục; tổ chức các hoạt động câu lạc bộ, hoạt động tình nguyện và các hoạt động khuyến khích học tập khác.

- Giáo dục thẩm mỹ:

+ Giáo dục kiến thức về thẩm mỹ để sinh viên biết trân trọng, gìn giữ, cảm thụ cái đẹp trong tự nhiên, đời sống xã hội và nghệ thuật.

+ Hình thành năng lực cảm thụ thẩm mỹ; năng lực sáng tạo nghệ thuật và khả năng gìn giữ, chuyển tải cái đẹp vào đời sống học tập, lao động của bản thân và cộng đồng.

+ Biết phát huy, truyền cảm hứng về giá trị cái đẹp của đời sống đến người khác; đồng thời có thái độ phê phán cái xấu trong hành vi ứng xử, trong giao tiếp.

- Giáo dục thể chất và y tế trường học:

+ Giáo dục, tuyên truyền để sinh viên nhận thức đúng vai trò, tác dụng của hoạt động thể dục, thể thao đối với sức khỏe; hướng dẫn sinh viên về nội dung, phương pháp tập luyện thể dục, thể thao và hình thành cho sinh viên thói quen thường xuyên tự luyện tập thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất; tổ chức các hoạt động tập luyện, thi đấu các môn thể thao ngoài giờ lên lớp cho sinh viên.

+ Nâng cao nhận thức cho sinh viên về chế độ sinh hoạt, học tập điều độ, ăn uống bảo đảm dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm; không sử dụng trái phép chất kích thích, chất gây nghiện; trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch, bệnh, tai nạn thương tích và các kiến thức, kỹ năng khác; tổ chức và triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe trong Nhà trường theo quy định.

e) Công tác quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú

- Công tác sinh viên nội trú, ngoại trú:

+ Tổ chức tư vấn, tiếp nhận sinh viên vào khu nội trú và khu giáo dục quốc phòng và an ninh của Trường.

+ Thực hiện các quy định về công tác sinh viên nội trú, ngoại trú theo quy định.

+ Tham mưu ban hành quy định công tác sinh viên nội trú, ngoại trú.

- Công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học:

+ Tham mưu ban hành nội quy, quy định, xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của chính quyền địa phương và lực lượng công an về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trường học, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong sinh viên và phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trường học trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ của Nhà trường.

+ Thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến chính trị, tư tưởng và những hành vi, biểu hiện khác thường của sinh viên để có biện pháp xử lý, quản lý, giáo dục kịp thời; phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn việc kích động, lôi kéo sinh viên tham gia các hoạt động gây mất an ninh, trật tự, các hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp để phát hiện xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc về an ninh, trật tự trường học, các vụ việc liên quan đến sinh viên vi phạm pháp luật theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.

- Thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên:

+ Tuyên truyền, hướng dẫn các chế độ, chính sách của sinh viên.

+ Theo dõi, tổng hợp và giải quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến sinh viên theo quy định.

f) Dịch vụ hỗ trợ sinh viên

- Công tác hướng nghiệp, khởi nghiệp và tư vấn việc làm: Tổ chức thực hiện các nội dung, biện pháp của công tác tư vấn hướng nghiệp; hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, hướng nghiệp và việc làm theo quy định hiện hành.

- Tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe:

+ Tư vấn, hỗ trợ sinh viên khi gặp phải các vấn đề về tâm lý - xã hội; phối hợp tổ chức các dịch vụ tư vấn, chăm sóc sức khỏe để hỗ trợ, can thiệp cần thiết khi sinh viên gặp phải các vấn đề ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần.

+ Phổ biến, tổ chức cho sinh viên thực hiện nghĩa vụ theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

+ Tổ chức khám sức khỏe đầu vào và định kỳ cho sinh viên; sơ, cấp cứu, khám chữa bệnh ban đầu cho sinh viên.

- Hỗ trợ tài chính:

+ Phối hợp với các tổ chức, cá nhân hảo tâm xây dựng, quản lý các quỹ học bổng, quỹ hỗ trợ sinh viên theo quy định của pháp luật.

+ Hướng dẫn sinh viên tham gia tín dụng đào tạo theo quy định.

+ Tổ chức lựa chọn, trao học bổng tài trợ cho sinh viên xuất sắc, vượt khó, có hoàn cảnh khó khăn.

- Hỗ trợ đặc biệt: Triển khai dịch vụ công tác xã hội trong trường học, tạo điều kiện giúp đỡ sinh viên khuyết tật, diện chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

g) Công tác quản lý chất lượng dịch vụ dành cho người học

-  Thực hiện công tác chủ nhiệm các lớp đại học chính khóa của VTTU.

-  Là kênh tiếp nhận ý kiến đánh giá và chủ trì xử lý các thông tin phản ánh, khiếu nại của người học (nếu có) về dịch vụ học tập, dịch vụ nội trú hoặc các nội dung khác theo phân công của Hiệu trưởng.

-  Thực hiện kiểm tra, giám sát việc cung cấp các dịch vụ học tập, dịch vụ nội trú hoặc các dịch vụ khác được thực hiện bởi các đơn vị chuyên trách trực thuộc Trường.

h) Công tác quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ

- Thực hiện in, quản lý và cấp phát văn bằng và các loại chứng chỉ theo quy định hiện hành.

- Quản lý và lưu trữ hồ sơ cấp phát văn bằng, chứng chỉ, hồ sơ tốt nghiệp.

i) Công tác khác

- Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu tuyển sinh và chỉ tiêu nội trú; tham gia đề xuất, yêu cầu về tiêu chuẩn cần đạt của các dịch vụ cung cấp cho người học.

- Phối hợp thực hiện công tác đảm bảo chất lượng theo quy định.

- Thực hiện công tác công khai đảm bảo chất lượng theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 
Bảng quảng cáo
TƯ VẤN TUYỂN SINH
Hotline: 08.1875.3636
PHIM GIỚI THIỆU
Đang online: 35 - Hôm nay: 1039 - Hôm qua: 5440 - Tuần này: 1039 - Tháng này: 116972 - Tổng cộng: 33140964
IP của bạn: 3.239.82.142 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: